Şartlar ve Koşullar

SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) www.geyig.com adresindeki GeyiG firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yaşan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, iş bu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. Sorumluluklar
 2. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 3. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
 4. Kullanıcı, site içindeki faaliyetler, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini ve paylaşmayacağını taahhüt eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
 5. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri ve iletişimlerinden kaynaklanan hiçbir sorundan GeyiG Atölye sorumlu tutulamaz. Bu ilişki ve iletişimlerden Atölye’nin zarar görmesi halinde kanundan kaynaklanan tüm hukuki hakları saklı tutulmuştur.
 6. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yönetim gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni, sahibi ve firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması kapsamındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu Fikri Mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermeyecektir. Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek veya kullanmakla anılan Fikri Mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. GeyiG Atölye, Website vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve Fikri Mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgiye yönelik tüm haklarını saklı tutar.

2.2 Kullanıcı, Website’yi ziyaret etmek ve kullanmakla, belirtilen Fikri Mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, Website’de yer alan GeyiG Atölye ve/veya başka bir üçüncü şahsa ait resimleri, metinleri, dosyaları, görsel ve işitsel imgeleri, ikon, veri tabanlarını, unvan, işletme adı, içerik ve yazılımı, ürün, tasarım, marka, patent, logo ve benzeri her türlü bilgi, belge ve görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir lisana çevirmeyeceğini, saklamayacağını veya herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, yüklemeyeceğini, teşhir etmeyeceğini, tahrip etmeyeceğini veya herhangi bir şekilde kullanmayacağını, Website’nin tamamı veya bir kısmını başka bir web sitesinde GeyiG Atölye’nin izni olmadan kullanmayacağını, GeyiG Atölye ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, Website’yi her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmaktan kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu taahhüte uyulmadığı takdirde GeyiG Atölye tarafından tüm hukuki haklar saklı tutulmuştur.

 1. Gizli Bilgi

3.1. GeyiG Atölye, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacağını taahhüt eder. Bu kişisel bilgiler, kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca  ‘Gizli Bilgiler’  olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

3.4 Gizli bilgiyi alan tarafın aşağıda belirtilen niteliklere sahip herhangi bir Gizli Bilgiye ilişkin olarak aşağıda belirtilen hallerde hiçbir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmayacaktır:

 1. a) Gizli Bilgi alındığı tarihte, gizli bilgiyi alan tarafça biliniyorsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,
 2. b) Gizli Bilgiyi alan tarafın bu gizli bilgilerden haberdar olmayan personelince bağımsız olarak geliştirilmişse ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,
 3. c) Kamu tarafından o sırada biliniyorsa veya gizli bilgiyi alan tarafın hiçbir kusuru olmaksızın kamuya daha sonra bildirilmişse,
 4. d) Benzer kısıtlamalar olmaksızın ve iş bu sözleşmeyi ihlal etmeksizin, üçüncü bir şahıstan, üçüncü şahsın gizli bilgisini ifşa etmeme yükümlülüğü altında olmadığına ilişkin gerekli tüm araştırma ve incelemelerin yerine getirilmesini müteakip, kanuni bir şekilde alınmışlarsa ve bu durum delil(ler) ile kanıtlanabiliyorsa,
 5. e) Gizli bilgiyi alan tarafın Hükümetine kanunlar çerçevesi içinde ifşa edilmesi gerekli ise, gizli bilgiyi açan tarafı önceden yazılı olarak bilgilendirmek suretiyle,
 6. f) Yayınlanmaları veya kullanılmaları bilgiyi açan tarafın yazılı izni ile onaylanmışsa.

3.5 Taraflardan her biri gizli bilgilerinin ve bu bilgilerdeki haklarının kendi mülkiyetinde olduğunu ve bu bilgilerin ifşa eden tarafa herhangi bir hak ya da mülkiyet hakkı vermeyeceğini kabul eder.

Bu sözleşmede kapsamındaki hiçbir madde taraflara, diğer tarafın yazılım/bilgi/eser/ürün mahiyetindeki gizli bilgisi üzerinde Fikri ve Sınaî haklar Mevzuatı veya diğer mevzuat uyarınca korunan özel bir kullanma hakkı/lisansı verdiği şeklinde yorumlanamaz. Taraflar bu tür kullanma haklarını ancak bu sözleşmeden bağımsız başka yazılı sözleşmelerle elde edebilir.

3.6 Bu sözleşme kapsamında bir tarafça diğer tarafa açılan gizli bilgilerde bulunan herhangi bir hata ya da eksiklik nedeniyle, kullanan tarafın cihaz, araç ve gereçlerinde, personelinde ve/veya üçüncü şahıslarda doğrudan, dolaylı, özel, arızi veya neticesi kullanım zararı, kâr kaybı veya diğer her türlü kayıplardan bilgiyi açan taraf kusuru oranında sorumlu tutulacaktır.

3.7. Taraflar, bu sözleşme kapsamında ve özellikle bu sözleşmeye göre elde edilen gizli bilginin korunmasına ilişkin yükümlülüklerinden herhangi birini ihlal etmesi durumunda ihlal eden taraf, meydana gelebilecek mahkeme tarafından hükmedilen zarar ve ziyanı karşılamakla yükümlü olacaktır. Ayrıca;

 1. a) Gizli bilgilerin ifşa edildiğinin veya kullanıldığının ortaya çıkması halinde taraflar daha başka açıklama yapılmasını veya kullanımı önlemek için gayret sarf edecektir.
 2. b) Alan taraf, gizli bilgi veren tarafa o sıradaki mevcut şartları derhal bildirecek ve gizli bilgi veren tarafça talep edilen tüm düzeltici önlemleri uygulamaya koyacaktır.

3.8 Taraflardan birinin işbu sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden doğan bir hak veya yetkisini kullanmaması veya ertelemesi, işbu sözleşmedeki herhangi bir hakkından vazgeçtiği anlamına gelmez veya bu hakkın daha sonra kullanılmasına ya da müteakip ihlal hallerinde diğer hak ve yetkilerini kullanmasına engel teşkil etmez. Taraflar ortaya çıkabilecek her ihlal için ayrı ayrı hukuki haklarını saklı tutar.

 1. Garanti Vermeme: 

İşbu sözleşme maddeleri uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetler olduğu gibi ve mümkün olduğu temekde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak ( bunlarda yer alan tüm bilgiler de dahil olmak üzere) sarih ve zımni, kanuni veya başka nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

 1. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini GeyiG Atölye ile paylaşmak zorundadır. Aksi halde bu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlusu tutulmaz.

 1. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 1. Muhtelif

7.1 İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

7.2. GeyiG Atölye’ nin sözleşme kapsamında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu sözleşmenin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.

7.3. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın bu sözleşme hükümleri uygulanır. Kullanıcı, varsa daha önce sitede onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı GeyiG Atölye’den hiçbir hak ve alacağı olmadığını, Atölye’ yi her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı Atölye’ ye karşı doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Kullanıcı, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.

7.5. Kullanıcı, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde GeyiG Atölye’ nin yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

 1. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaktır.

 1. Tebligat

İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak Firmaya bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ‘nun 193. maddesi uyarınca muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt  eder.

 1. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup; İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Güvenlik ve Gizlilik Politikası

12.1 GeyiG Atölye, müşterilerine ve ziyaretçilerine ait bilgileri üçüncü kişi ve kurumlara vermemeyi taahhüt eder. Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Atölye, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

 • Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;
 • Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;
 • Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

12.2 GeyiG Atölye’de kayıtlı müşteri bilgileri sadece müşterinin kendisiyle ilgili işlemlerde kullanılır. Atölye tarafından gönderilecek duyuru, kampanya ve bilgilendirme e-postaları müşterinin onayına tabidir.

12.3 GeyiG Atölye müşterileri ve GeyiG Atölye arasındaki iletişim güvenliği 128 bit şifreli koruma sağlayan SSL sertifikaları ile sağlanmaktadır. GeyiG Atölye müşterileri şifrelemenin etkin olduğunu tarayıcılarının adres satırında görüntülenmekte olan simge ya da ifadeden, ya da yine adres satırındaki https://” ibaresinden tespit edebilmektedirler.

12.4 GeyiG Atölye, müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini mağaza sisteminde kayıt altında bulundurmamaktadır.

12.5 GeyiG Atölye kredi kartı, şifre gibi bilgileri e-posta yoluyla asla talep etmemektedir. Herhangi bir siparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. GeyiG Atölye e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez; bu nedenlerle aktarmış olduğunuz bilgiler kapsamında ortaya çıkan zarar ve ziyanlardan Atölye sorumlu tutulamayacaktır.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1-Sipariş, Teslimat ve Ödeme

1.1 Sipariş

 • GeyiG Atölye müşterisi GeyiG Atölye’de haftanın her günü ve her saati sipariş verebilmektedir. Sipariş veren, sözleşme konusu ürün/ürünler için toplam sipariş tutarı üzerinden belirlenmiş olan ürün bedellerini ödemekle yükümlü olacaktır.
 • GeyiG Atölye müşterisi, iptal etmek istediği siparişleri için Hızlı İletişim Formu’nu kullanabilir. İptal işlemi için lütfen Hızlı İletişim Formu’nun “Konu” kısmında sipariş numaranızı belirtiniz. Kargoya verilmiş siparişleriniz iptal edilememekte ve bu siparişlerle ilgili olarak iade prosedürü uygulanmaktadır.
 • Sipariş ettiğiniz ürün ya da ürünlerin stoklarımızda tükendiği durumlarda yaşanacak gecikmelerde GeyiG Atölye müşterisiyle irtibata geçerek ona konuyla ilgili yazılı bilgi verecektir.
 • GeyiG Atölye ürün fiyat ve bilgilerinde ve kampanyalarda haber vermeksizin değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.
 • GeyiG Atölye, siparişinizin her aşamasında size GeyiG Atölye’deki “Siparişlerim” ekranı üzerinden ve e-posta yoluyla bilgi vermektedir. Sipariş durumları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

o Bekliyor – Siparişiniz GeyiG Atölye’ye ulaştı ve ödeme bekleniyor.
o Ödeme Alındı – Ödemeniz alındı ve takip eden ilk iş gününe dek siparişiniz kargoya verilecek.
o Siparişiniz Hazırlanıyor – Sipariş verdiğiniz ürünün stoklarımızda olmaması durumunda üretimi ile bilgilendirmesi sağlanacak.
o Kargoya Verildi – Siparişiniz kargo firmasına teslim edildi.
o Tamamlandı – Siparişiniz tamamlandı.
o İptal Edildi – İsteğiniz üzerine veya ödemeniz alınamadığından siparişiniz iptal edildi.

1.2 Ürün Teslimatı

 • Gönderinizin teslimatının sorunsuzca gerçekleşebilmesi için lütfen kayıt sırasında girmiş olduğunuz adres ve telefon bilgilerinin doğruluğunu denetleyiniz. Bildirmiş olduğunuz iletişim bilgilerinin yanlış olması halinde ortaya çıkacak zarar ve ziyanlardan GeyiG Atölye sorumlu tutulamayacaktır. Sipariş veren/alıcı ve fatura bilgileri aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden sipariş veren/alıcı sorumludur. Sözleşme konusu ürün/ürünler, sipariş veren/alıcıdan başka kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden GeyiG Atölye sorumlu tutulamaz. Bu durumda yine tüm sorumluluk sipariş verene aittir.
 • Siparişleriniz, ödeme onayı alındıktan sonra ilk iş gününe takiben ortalama bir ila dört ( 1 – 4 ) iş günü içerisinde kargoya verilmektedir.
 • Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde kargoya ürün teslimatı yapılmamaktadır ancak hafta içi kargoya verilmiş olan ürünlerin teslimatı kargo firması tarafından bu günlerde de yapılabilir.
 • Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak Geyig Atölye’ye ulaştırılmış olması ve bedelinin 3 gün içinde Atölye’nin hesabına aktarılmış olması gerekmektedir. Ürün bedeli hesaba aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise GeyiG Atölye ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 • Siparişinizin elinize ulaşmadığı hallerde sipariş durumunu Hızlı İletişim Formu’nu doldurarak öğrenebilirsiniz.

Siparişinizin hangi aşamada olduğu bilgisi GeyiG Atölye müşterisine e-posta yoluyla bildirilmektedir. Sipariş durumunu ayrıca GeyiG Atölye üzerinden “Hesabım” bağlantısına tıkladığınızda gelen ekrandan da kontrol edebilirsiniz.

 • Alışverişlerinizde kargo ücreti tarafımızdan karşılanmaktadır.
 • KKTC ve yurtdışına teslimat yapılmamaktadır.
 • GeyiG Atölye haklı bir sebebe dayanmak şartıyla sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edip teslim edebilir. Sipariş konusu ürün/hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremediği hallerde ise bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü süresi dolmadan sipariş veren/alıcıya bildirir ve eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 • GeyiG Atölye mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar yazılı olarak yapılan iptal bildiriminden itibaren 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
 • Sözleşme konusu ürün/ürünlerin stokta bulunmadığı hallerde GeyiG Atölye’nin sipariş veren/alıcıyı durumdan haberdar etmesi ve ödemiş olduğu toplam bedelin ve onu borç altına sokan her türlü belgenin en geç 14 gün içinde iade edilmesi şartıyla GeyiG Atölye’nin sözleşme konusu ürün/ürünleri teslim etmeme hakkı bulunmaktadır.

1.3 Ödeme Opsiyonları

 • GeyiG Atölye’de tüm Visa ve MasterCard kredi kartlarıyla, Banka Havalesi ya da EFT (Elektronik Fon Transferi) yoluyla alışveriş yapılabilmektedir.
 • Banka Havalesi ya da EFT’yle verilen siparişlerde ilgili tutarın GeyiG Atölye hesaplarına geçtiği andan itibaren teslimat süreci başlar.
 • Havale/EFT ile yapılan alışverişe ilişkin tutar 3 (üç) iş günü içinde hesaplara geçmediği takdirde sipariş iptal edilmektedir.
 • Kredi kartıyla yapılan alışverişlerde yaşanan provizyon aksaklıklarında lütfen kredi kartınızın ait olduğu bankayla irtibata geçiniz. Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden GeyiG Atölye sorumlu değildir. Bu çerçevede alıcı vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri gibi bilgileri Bankası ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin Bankası ile arasındaki sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul eder.

1.4 Garanti, Teslimat ve İade Koşulları

Değerli GeyiG Atölye müşterisi,

GeyiG Atölye’den satın alacağınız her ürün şu an garanti kapsamında tutulamayacaktır. Ancak;

 • Gönderinizi teslim aldığınızda teslim anında ürünlerinizden herhangi birinin ya da birkaçının kırık / bozuk olduğunu ya da benzer bir kusura sahip olduğunu tespit ettiğinizde lütfen kargo yetkilisine ayrıntılı bir tutanak tutturunuz ve ürünü teslim almayınız. Ürünün teslim alınmadığını aynı zamanda ayrıntılı ve yazılı bir şekilde GeyiG Atölye’ye bildiriniz.
 • Herhangi bir ürünü iade etmek istediğinizde lütfen teslim aldığınız şekliyle kutusu ve/veya ürünün kendisi zarar görmemiş olarak tarafımıza gönderiniz. Sipariş numarası ile kutusu ve/veya kendisi yıpranmış, hasar görmüş ürünler iade alınmamaktadır. Orijinal kutusu veya ambalajı bozulmuş, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
 • Kargo firmasının ürünü alıcıya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, sipariş verilen ürünün teslim edilememesinden dolayı GeyiG Atölye sorumlu tutulamaz.
 • Satın alınan ürünler iade koşullarına uygun olduğu takdirde teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde bu süre içerisinde Ajans’a nedenlerini ayrıntılı gösterecek şekilde yazılı bir bildirim yapılarak iade edilebilir.
 • İade için ürünün bizden talep edilen iade formunu doldurarak, tüm aksesuar ve ek parçaları da ürünle birlikte tam ve eksiksiz olarak gönderilmelidir. Ürün orijinal kutu veya ambalajıyla, ürün ve ambalaja zarar gelmeyecek şekilde gönderilmelidir. Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olurda veya iade imkansızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler, örneğin kullanım esnasında cilt ile birebir temas gerektiren ürünler gibi), tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünlerin iadesi mümkün değildir.
 • İadelere ait ücret geri ödemesi, ürün tarafımıza ulaşıp iade için uygunluk kontrolünden geçtikten sonra işleme konulmaktadır (bkz. Ücret İadesi).
 • İade etmek istediğiniz ürün ya da ürünler için lütfen iletişime geçin.
 • Özel taleple özelleştirilen ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
 • Keyfi İade: Geyig Atölye’den kaynaklanmayıp, 14 iş günü içerisinde Cayma Hakkı kullanılan durumdur.
 • Ürünün beğenilmemesi ve keyfi iadesinde kargo ücreti müşteriye aittir.
 • Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça alıcı/sipariş veren, aşağıda belirtilen sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a)11.2017 tarih 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ”Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 2/2 maddesinde yazılı Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

 1. b) 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinde sayılan sözleşmeler/mal ve hizmelerde cayma hakkı hullanılamaz.
 • Ürünün üretiminden kaynaklanan hasarlardan dolayı oluşan iade/değişim talepleri 30 gün içerisinde, ürünü ücretsiz iade edilebilirsiniz.

1.5 Ücret İadesi

 • EFT ya da havaleyle yapılan alışverişlerin geri ödemesi, ödemenin işleme konulduğu günü takip eden ilk iş gününe dek hesaplara geçmektedir.
 • Kredi kartıyla yapılan alışverişlerin geri ödemesi satın alma işleminin tamamlandığı karta yapılır. Nakit olarak ya da satın alma işleminin tamamlandığı kredi kartı dışında başka bir karta geri ödeme yapılmamaktadır.
 • Kredi kartlarına yapılan geri ödemeler GeyiG Atölye’nin talimatından itibaren kredi kartı hesabınıza geçmektedir.
 • Geyig Atölye’ nin geri ödemenin gerçekleştirildiğine ilişkin bildiriminden itibaren yaşanabilecek olası gecikmelerden ilgili banka sorumludur. Ajans bu durumdan kaynaklanan hiçbir sorundan sorumlu tutulamaz.

1.6. Alıcı, siparişine ilişkin teslimat, ücret, ücretin iadesi veya cayma hakkının kullanılması hususlarında şikayet ve itirazlarını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.

1.7. Siparişin gerçekleşmesi durumunda sipariş veren/alıcı iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.